CO2-prestatieladder

ESZET heeft haar verificatieverklaring voor de CO2 footprint ontvangen van de KEMA in maart 2012 en in november 2012 heeft ESZET het certificaat CO2-prestatieniveau 3 van de Prestatieladder van de SKAO ontvangen uit handen van de DNV-KEMA.

Het certificaat is inmiddels al enkele jaren overgenomen door de Dekra. Op 12 maart 2021 is het certificaat opnieuw voor een periode van 3 jaar verlengd (tot 1 maart 2024) op niveau 3 van de prestatienorm gepubliceerd door de SKAO.

Certificaat CO2 prestatieladder niveau 3


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en CO2-prestatieladder

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen is in toenemende mate het gespreksonderwerp in het bedrijfsleven. Waar efficiƫntie en kostenbesparing in eerste instantie voor veel bedrijven aanleiding waren om duurzaam te gaan ondernemen, wordt het tegenwoordig vooral gedreven vanuit houding en gedrag met ontzag voor het milieu en de medemens.

CO2-footprint (verificatieverklaring KEMA)

Een onderdeel van de maatschappelijke bewustwording is de CO2-uitstoot ook wel de CO2-footprint genoemd. CO2 is een broeikasgas. Het wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, benzine en steenkolen. Omdat ESZET zich bewust is van haar maatschappelijke taak is er gestart met het meten en vaststellen van deze CO2-footprint om vervolgens te komen tot het bepalen van de reductiedoelstellingen. CO2 reductie houdt in dat ESZET het uitstoten van CO2 zoveel mogelijk wil minderen. CO2 heeft namelijk een belangrijk effect op het milieu. Het goede van reductie van CO2 is dat dit ook regelmatig tot vermindering van de kosten leidt. De footprint van ESZET is in 2011 geverifieerd door de KEMA en ESZET heeft daarvoor de verificatieverklaring ontvangen van de KEMA.

Verificatieverklaring CO2 emissie 2011

Certificering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder

In het Beleidsdocument ISO-CO2 2017 van ESZET wordt vastgelegd hoe ESZET wil omgaan met de reductie van de CO2. De vastlegging van deze reductie is belangrijk. De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die gecertificeerd zijn te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Dit houdt in: inzicht hebben in de CO2 uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitvoeren van beleid om deze CO2 uitstoot te reduceren. Hierbij is een viertal onderdelen belangrijk:

  1. Inzicht: Inzicht in de eigen CO2 uitstoot (energiestromen en emissies).
  2. Reductie: Onderzoeken van reductiemogelijkheden en opstellen van reductiedoelstellingen.
  3. Transparantie: De wijze waarop de organisatie communiceert over haar beleid, CO2 footprint, doelstellingen en voortgang.
  4. Initiatieven: De mate waarin de organisatie op de hoogte is van initiatieven in de markt, hier aan deelneemt of eigen initiatieven ontwikkelt.

Beleidsdocument ISO-CO2, versie 7 - januari 2023

Energie Management Programma bijgesteld oktober 2022.pdf

Onderstaand treft u de CO2-emissie-inventarisatie vanaf 2011 en de overige :

CO2 emissie 2022

CO2 emissie 2021

CO2 emissie 2020

CO2 emissie 2019

Keteninitiatieven:

Keteninitiatief 2021 tussenrapportage juni 2022

Review doestellingen:

Review 2022

Review 2021

Review 2020

Review 2019

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief november 2022

Nieuwsbrief mei 2022

Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief november 2019

Halfjaarlijkse rapportage:
Stand van zaken 1e halfjaar 2023
Stand van zaken 1e halfjaar 2022
Stand van zaken 1e halfjaar 2021
Stand van zaken 1e halfjaar 2020
Stand van zaken 1e halfjaar 2019

Zonnepanelen

In maart 2013 heeft ESZET Handelsgroep zonnepanelen geplaatst.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor ESZET. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de manier hoe wij met mensen omgaan, maar ook door verantwoord om te gaan met onze grondstoffen. Een minimaal energieverbruik van zowel ons gebouw, als onze computersystemen als ons wagenpark is het belangrijkste argument bij het doen van investeringen.

Met de plaatsing van zonnepanelen kunnen wij een vermindering van onze CO2-uitstoot realiseren. In Nederland valt jaarlijks ongeveer 1100 kWh/m2 aan zonnestraling op een zuidelijk geƶrienteerd schuin dak. Een zonnepaneel kan deze stralingsenergie (deels) omzetten in elektriciteit die zo het stopcontact in kan. Een vierkante meter zonnepaneel levert dan zo'n 140 kWh aan schone stroom per jaar.


ISO Certificering

KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL - ISO 9001:2015

De ESZET Handelsgroep met haar 3 B.V.'s acteert al 40 jaar succesvol in de markt. Dit is mede te danken aan een goed kwaliteitsbeleid. Het tegemoetkomen aan de wensen van de klant, enthousiaste medewerkers en goede producten zorgen voor een samenspel waarbij men zich thuis voelt. Om de goede kwaliteit te waarborgen heeft ESZET in 1995 besloten om het kwaliteitsbeleid te borgen middels certificering. Inmiddels wordt gewerkt met het ISO certificaat ISO 9001:2015 en ESZET heeft deze kwalificatie ontvangen en daar mogen wij met alle medewerkers weer trots op zijn. Inmiddels is het certificaat weer verlengd tot en met maart 2021. Onderstaand het nieuwe certificaat in pdf-formaat.

Certificaat ISO 9001-2015 maart 2021


Erkend leerbedrijf

Sinds 2012 is Eszet een erkend leerbedrijf voor MBO-studenten. Studenten kunnen bij ons bijvoorbeeld op commercieel gebied of logistiek gebied stage lopen. Wij helpen jongeren graag om ervaring in het bedrijfsleven op te doen.