GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WWW.ESZET.NL

1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden van www.eszet.nl wordt verstaan onder:

Account

Het afgeschermde gedeelte van de website waarmee de gebruiker en de afnemer met gebruik van zijn Inloggegevens toegang krijgt tot de Webshop en het bestelproces via de Webshop kan afronden.

Afnemer

Ondernemingen, zelfstandigen, verenigingen en stichtingen met een registratie bij de Kamer van Koophandel die conditieafspraken hebben met ESZET op basis waarvan zij producten kunnen bestellen bij ESZET.

Algemene Verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden van ESZET Electro, ESZET Data en/of ESZET Lighting.

ESZET

ESZET Handelsgroep, waaronder begrepen ESZET Electro, ESZET Data en ESZET Lighting.

ESZET Lighting

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESZET Lighting B.V., gevestigd aan Van Leeuwenhoekstraat 21-23 (3846 CA) te Harderwijk.

ESZET Electro

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESZET Electro Harderwijk B.V., gevestigd aan Van Leeuwenhoekstraat 21-23 (3846 CA) te Harderwijk.

ESZET Data

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESZET Data B.V., gevestigd aan Van Leeuwenhoekstraat 21-23 (3846 CA) te Harderwijk.

ESZET Webshop Handleiding

De handleiding van ESZET voor het gebruik van de Webshop, te vinden op de homepage van www.eszet.nl.

Gebruiker Een medewerker van de afnemer die geautoriseerd is namens de betreffende organisatie in de Webshop de diensten en producten van ESZET Electro, ESZET Data en/of ESZET Lighting via de Website af te nemen en de betreffende organisatie anderszins te vertegenwoordigen in relatie met ESZET.

Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Webshop en de Website en de via de Website raadpleegbare policies en handleidingen die bindende voorschriften bevatten voor het gebruik van (bepaalde delen van) de Website.

Inloggegevens

De loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.

Informatie

De op of via de Webshop aan de gebruiker ter beschikking gestelde informatie, afbeeldingen, aanbevelingen en/of diensten.

Materialen

Ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie.

Overeenkomst

Privacy- en cookieverklaring

alle overeenkomsten tussen de gebruiker en ESZET Electro, ESZET Data en/of ESZET Lighting betreffende de aankoop van zaken, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden. De privacy- en cookieverklaring van ESZET, zoals opgenomen op de Website.

Virus

Een virus of een andere vorm van schadelijk software waarmee wordt beoogd toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van een computersysteem door een onbevoegde persoon, of (onderdelen van) een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te hinderen.

Website

Het geheel van webpagina's, software, services en dergelijke gekoppeld aan de domeinnaam www.eszet.nl en aan de subdomeinen en alle via deze website toegankelijke diensten.

Webshop

De Webshop van ESZET op de Website.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Webshop en de Website door de afnemer, gebruiker en alle andere bezoekers van de Website.

2.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn naast en in aanvulling op de Privacy- en cookieverklaring, de Algemene Verkoopvoorwaarden en andere policies, handleidingen en/of instructies van ESZET. In geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden, Privacy- en cookieverklaring, de Algemene Verkoopvoorwaarden en andere policies, handleidingen en/of instructies van ESZET op de Website geldt de volgende hiërarchie:

  1. Gebruiksvoorwaarden;
  2. Privacy- en cookieverklaring;
  3. Algemene Verkoopvoorwaarden;
  4. Andere policies, handleidingen en/of instructies.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten in de relatie tussen de Afnemer en ESZET Electro, ESZET Data of ESZET Lighting.

2.4 Afwijkende bedingen ten opzichte van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 ESZET kan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. ESZET zal wijzigingen bekendmaken op de Website. Gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden automatisch in werking op de dag van de bekendmaking. Als de Afnemer, Gebruiker of bezoeker van de Website gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden, dan dient de Afnemer, Gebruiker of bezoeker van de Website dit onmiddellijk schriftelijk bij ESZET aan te geven.

2.6 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden opgeslagen of geprint met behulp van de knoppen die bovenaan deze pagina zijn opgenomen.

3 Registratie voor een Account en toegang tot de Website en de Webshop

3.1 De toegang tot de Website is gratis en open voor iedereen.

3.2 Indien de Afnemer gebruik wenst te maken van de Webshop (i.e. een bestelling wenst te plaatsen), kan de Afnemer een Account laten aanmaken voor het plaatsen van een bestelling Pagina 3 van 4 door het aanvraagformulier voor toegang tot de Webshop volledig in te vullen en te versturen aan ESZET.

3.3 Registratie voor een Account staat open voor de Afnemer.

3.4 Binnen 1 week nadat ESZET het aanvraagformulier heeft ontvangen, zal ESZET aan de Afnemer Inloggegevens verstrekken waarmee de Afnemer toegang krijgt tot de diensten van de Webshop (het "Hoofdaccount").

3.5 De Afnemer is de hoofdgebruiker van de Webshop. Middels de daartoe beschikbare functies in zijn Hoofdaccount kan de Afnemer Gebruikers die werkzaam zijn bij/voor de Afnemer, autoriseren voor het gebruik van de Webshop. Daarbij bepaalt de Afnemer de reikwijdte van gebruiksrechten en functies voor iedere Gebruiker.

3.6 Alleen de door de Afnemer aangewezen Gebruikers die werkzaam zijn bij/voor de Afnemer zijn gerechtigd toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Webshop.

3.7 De Gebruikers krijgen toegang tot de Webshop door middel van eigen Inloggegevens op basis van het Hoofdaccount van de Afnemer. Wanneer een Gebruiker voor het eerst in de Webshop inlogt, dient de Gebruiker – voordat toegang tot de Webshop wordt verleend - eerst Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren.

3.8 ESZET kan (een verzoek tot) toegang naar eigen inzicht weigeren, afhankelijk maken van aanvullende eisen of de al goedgekeurde toegang weer beëindigen.

3.9 Het is de Afnemer niet toegestaan andere dan geautoriseerde Gebruikers toegang te geven tot de Webshop. De Afnemer zal passende maatregelen nemen om te voorkomen dat niet-geautoriseerde Gebruikers toegang krijgen tot de Website. Inloggegevens zijn derhalve strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.10 De Afnemer staat in voor het gebruik dat van Inloggegevens wordt gemaakt door de Afnemer zelf en door de geautoriseerde Gebruikers, ook al gebeurt dat zonder zijn of haar medeweten.

3.11 De Gebruiker zal ESZET onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.12 Nadere criteria voor registratie van een Account en beoordeling van de verzoeken tot toegang zijn te vinden in de ESZET Webshop Handleiding.

4 Webshop

4.1 Alleen de Afnemers en Gebruikers met een Account krijgen toegang tot de Webshop.

4.2 Door het plaatsen van een bestelling in de Webshop komt de Overeenkomst tot stand tussen ESZET en de Afnemer. Een eenmaal geplaatste bestelling is bindend en kan na plaatsing niet worden geannuleerd.

4.3 Op het aanbieden en leveren van producten en diensten via de Webshop zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

4.4 Nadere informatie over het afnemen van producten en diensten via de Webshop is te vinden in de ESZET Webshop Handleiding.

5 Rechten en verplichtingen van ESZET

5.1 ESZET zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan de Afnemer, de Gebruiker en alle andere bezoekers van de Website. ESZET staat er niet voor in dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

5.2 ESZET behoudt zich het recht voor om: - de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan; - onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

5.3 ESZET garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Virussen of dat de Informatie en/of de Website actueel, compleet of accuraat is. Pagina 4 van 4

6 Privacy- en Cookiebeleid

6.1 ESZET verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker, de Afnemer en andere bezoekers van de Website die nodig zijn voor het verlenen van haar diensten. ESZET heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar Privacy- en cookieverklaring.

7 Informatie en aansprakelijkheid

7.1 De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ESZET is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van fouten en gebreken op de Website of Virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie en/of de Website, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van de bedrijfsleiding van ESZET.

8 Links met andere websites

8.1 De Website bevat links naar externe internetpagina's. ESZET is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Het Privacy- en cookiebeleid van ESZET is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij ESZET.

9.2 Bezoekers en Gebruikers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ESZET.

10 Vrijwaring aanspraken van derden

10.1 De Afnemer en alle andere bezoekers van de Website vrijwaren ESZET ter zake van alle schade en kosten die ESZET lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen van derden, een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig handelen jegens een derde.

11 Diverse

11.1 Als een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigd is, blijven de overige bepalingen geldig en zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

11.2 De rechtsverhouding tussen ESZET en de Afnemer en tussen ESZET en andere bezoekers van de Website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.3 Alle geschillen tussen de Afnemer en ESZET en tussen ESZET en andere bezoekers van de Website worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. ESZET is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Afnemer / bezoeker van de Website.